Förmån av trängselskatt

Från och med 1 januari 2018 ska förmån av trängselskatt och infrastrukturavgifter beskattas separat. Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för sin uppfattning om vilka underlag och beräkningsmetoder som är tillämpliga för förmånsberäkningen.

Förmån av trängselskatten beskattas separat

Från och med 1 januari 2018 är förmån av trängselskatt och infrastrukturavgift, i form av väg-, bro- och färjeavgift, som avser privat körning med förmånsbil en separat skattepliktig förmån. Enligt nuvarande regler ingår dessa förmåner i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet, se 17:305.

Beskattning andra månaden efter

Beskattningen av förmånen ska ske först andra månaden efter den då den anställde tog del av förmånen. Den skattepliktiga förmånen redovisas alltså först två månader efter den månad då en skattepliktig passage har skett under privat körning.

Bakgrunden med förskjutningen är att ge arbetsgivaren en praktisk möjlighet att redovisa förmånsvärdet. Beslutet om trängselskatten respektive infrastrukturavgifter för en bil kommer först omkring dag 20 i efterföljande månad och sedan behövs det ytterligare tid för att beräkna förmånsvärdet.

En anställd med förmånsbil passerar under en privat resa en betalstation i januari. Arbetsgivaren ska redovisa förmånen i arbetsgivardeklarationen för lönemånaden mars (som lämnas in till Skatteverket i april).

Information från Transportstyrelsen

För närvarande har Transportstyrelsen följande möjligheter att lämna ut information om ett fordons passager av betalstationer för trängselskatt, broavgifter etc.

  • Singelavi: Antalet passager och totalsumman av debiterad skatt/avgift redovisas för respektive dag under en månad.
  • Samlingsavi: I en samlingsavi för fordonsägare med flera fordon redovisas antalet passager och totalsumman av debiterad skatt/avgift för respektive bil med klumpsummor för månaden.

Det går också att begära ut en mer detaljerad information om ett enskilt fordons passager där det även framgår klockslag, betalstation och delbelopp för samtliga passager under skattebelagd tid.

Ställningstagande från Skatteverket

Frågan är vilket underlag som arbetsgivaren behöver för att beräkna förmånsvärdet för trängselskatt respektive infrastrukturavgift. Skatteverket har nu kommit med ett ställningstagande där de redogör för sin uppfattning om vilka underlag och beräkningsmetoder som är tillämpliga. Skatteverket framhåller att det inte finns något krav att en arbetsgivare måste tillämpa samma metod för alla anställda eftersom det kan finnas olika förhållanden när det gäller omfattningen av skatter/avgifter och användning av gps-körjournaler.

Kompletterande underlag

Förutom Transportstyrelsens beslut och den anställdes körjournal behöver arbetsgivaren även ett underlag som anger fördelningen av passager i tjänsten respektive privat. Den anställde bör därför som ett komplement till körjournalen göra anteckningar över gjorda passager. Enligt Skatteverket kan man inte begära att det förs en exakt beräkning med exakta klockslag, betalstation osv av en anställd som exempelvis utför servicearbeten hos kunder i olika stadsdelar. En anställd kan dock dagligen notera antalet privata passager. Om den anställde huvudsakligen har privata passager noteras istället de passager som sker under tjänsteresor.

Har den anställde en elektronisk körjournal med gps-funktion kan denna användas för att få fram motsvarande underlag.

Beräkning med ledning av skattebeslut

En metod som enligt Skatteverket innebär mindre administration är att en arbetsgivare ska kunna beräkna förmånen med ledning av Transportstyrelsens skattebeslut i form av singel- respektive samlingsavier.

Genom att stämma av datum och totalsummor mot uppgifterna i körjournaler kan antalet passager som avser tjänstekörning respektive privata resor beräknas.

Proportionering

De passager som inte medfört någon debitering ska inte räknas med. Då det i dessa fall saknas uppgift om debiterat belopp för varje enskild passage är det lämpligt med en proportionering av totalsumman för den aktuella dagen. Detta gäller även då maxbeloppet har uppnåtts om det inte är uppenbart att maxbeloppet helt kan hänföras till tjänsteresor.

Singelavisering

Under en dag har trängselskatt påförts med 100 kr för fem passager. Körjournalen och den anställdes noteringar visar att två av passagerna var tjänstekörning och resterande privata. Förmånsvärdet beräknas då till 3/5 x 100 = 60 kr.

Samlingsavisering

Under en månad har trängselskatt påförts för 80 passager med 1 200 kr. Den anställde har under 15 dagar gjort privata resor som medfört 30 passager, resterande passager avser tjänsteresor. Månadens förmånsvärde beräknas till 30/80 x 1 200 = 450 kr.

Beräkning utifrån detaljerad passageinformation

Har arbetsgivaren ett detaljerat underlag från Transportstyrelsen som visar samtliga passager inklusive delbeloppen för trängselskatten kan de enskilda delbeloppen under respektive dag som avser tjänstekörning enligt körjournalen avräknas från den dagens totalsumma. Den här typen av avräkning bör även tillämpas då maxbeloppet för dagen har uppnåtts.

Detaljerad information

För en dag har trängselskatt påförts för fem passager med 100 kr. Av det detaljerade underlaget och körjournalen framgår det att två passager avser tjänsteresor som har debiterats med 25 respektive 15 kr. Dessa belopp (40 kr) avräknas från totalbeloppet (100 kr) vilket betyder att förmånsvärdet är 60 kr.

Betalning av förmånen

Om den anställde betalar hela förmånsbeloppet till arbetsgivaren, antingen via ett nettolöneavdrag eller kontant, uppkommer det ingen förmån. Eftersom betalningen kan komma att göras en eller flera månader efter att passagen har skett bör det finnas ett avtal mellan den anställde och arbetsgivaren som reglerar den anställdes skyldighet att betala.

Trängselskatt mm vid bilförmån i ringa omfattning

Det uppkommer en förmån av trängselskatt/infrastrukturavgift även om den anställde haft en bilförmån enbart i ringa omfattning och bilförmånsvärdet är 0 kr. Med ringa omfattning betyder att bilen används privat endast ett fåtal gånger per år (högst 10) och sammanlagt 100 mil. Det kan exempelvis vara en anställd som under en tillfällig jourtjänstgöring kör hem bilen till bostaden, dvs att bilen tillfälligt används för privata arbetsresor.

Skatteverkets ställningstagande 202 459817-17/111

Comments are closed.

Internet.se - Hemsida till företag, domäner, webhotell |